KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informujemy, że:

 

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury
  i Sportu w Ostrówku. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy – telefonicznie: 43 841 5085, listownie: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w  Ostrówku, Ostrówek 94, 98-311 Ostrówek, e-mail: goukisostrowek@wp.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 511 565 268 lub adresem e-mail: mdereniowska1@gmail.com.
 • Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci/wychowanków przetwarzane są w celach:

realizacji zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, i upowszechniania kultury poprzez organizowanie imprez, spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, odczytów, prowadzenie sekcji i kół zainteresowań oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), Ustawy z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r. poz. 1479).
 • Podanie przez Państwa danych oraz danych Państwa dzieci/wychowanków jest obowiązkowe, gdy przetwarzanie danych osobowychodbywa się na podstawie przepisu prawa lub w celu zawarcia/realizacji umowy,
 • Wsytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi uczestniczenie 
  w zajęciach.
 • Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu to: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer identyfikacyjny PESEL, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail.
 • Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, którym Administrator jest zobowiązany do  przekazania danych osobowych w celu  wypełnienia obowiązków wynikających  z zawartych umów lub przepisów prawa, Mogą to być  podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, dostawcy usług IT.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 • Przekazane dane osobowe będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, nie dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  danych osobowych  dzieci/wychowanków. Mają Państwo prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka/wychowanka oraz swoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.